L'Osteria Dortmund
Friedensplatz 8, 44137 Dortmund